Log search: callsign DL8UVG

TimeDateCallsignFrequencyModeWorked byStation
20:15 04/05 DL8UVG 2,400.700 SSB M0VFC QO100
11:50 06/05 DL8UVG 2,400.690 SSB G4ERO QO100