Log search: callsign IZ1MRO

TimeDateCallsignFrequencyModeWorked byStation
12:21 05/05 IZ1MRO 18.083 CW M0BLF HF5
12:27 05/05 IZ1MRO 14.225 SSB M0WUT HF3