Log search: callsign IZ1UJM

TimeDateCallsignFrequencyModeWorked byStation
12:42 02/05 IZ1UJM 14.267 SSB M0VFC HF1
12:21 03/05 IZ1UJM 10.137 FT8 G0TPX HF2
12:04 06/05 IZ1UJM 18.075 CW M0BLF HF5