Log search: callsign IZ2KWS/M

TimeDateCallsignFrequencyModeWorked byStation
15:51 01/05 IZ2KWS/M 14.240 SSB G3VFC HF4