Log search: callsign IZ4VTZ

TimeDateCallsignFrequencyModeWorked byStation
09:45 01/05 IZ4VTZ 14.205 SSB M1ACB HF4