Log search: callsign IZ6BYC

TimeDateCallsignFrequencyModeWorked byStation
18:20 01/05 IZ6BYC 14.218 SSB M1ACB HF4