Log search: callsign ON4IZ

TimeDateCallsignFrequencyModeWorked byStation
12:25 05/05 ON4IZ 18.083 CW M0BLF HF5
12:30 05/05 ON4IZ 14.225 SSB M0WUT HF3
12:33 05/05 ON4IZ 21.250 SSB M0LCM HF1