Log search: callsign SP9IZV

TimeDateCallsignFrequencyModeWorked byStation
09:35 05/05 SP9IZV 18.127 SSB M0VFC HF5